status prawny PUP w Bełchatowie

 

Powiatowy Urząd Pracy wchodzi w skład administracji zespolonej.

Siedzibą PUP jest Miasto Bełchatów.

PUP obejmuje zasięgiem swojego działania obszar powiatu bełchatowskiego.

Filia obejmuje zasięgiem swojego działania obszar Gminy i Miasta Zelów.

 

PUP działa na podstawie:

 1. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,(t.j. Dz.U. z 2016 poz. 645 ze zm.)

 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 814 ze zm.)

 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.)

 4. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 902 ze zm.)

 5. rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667)

 6. Kodeksu postępowania administracyjnego

 7. innych przepisów prawa regulujących prawa i obowiązki PUP.

 

Do zakresu działania PUP należy wykonywanie zadań wynikających z:

 1. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j.Dz. U. z 2016 poz. 2046 ze zm.)

 3. ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 poz 1808 ze zm.)

 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U z 2016 poz 1793 ze zm.)

 

Zasady gospodarki finansowej PUP oraz zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.

Zasady dotyczące procedur oraz sposobu dysponowania i wydatkowania środków finansowych pochodzących ze źródeł

unijnych określają odrębne przepisy.

Zasady obiegu dokumentów i archiwizacji w PUP określają odrębne przepisy.

Zasady dotyczące realizacji zamówień publicznych określają odrębne przepisy.

Zasady polityki bezpieczeństwa określają odrębne przepisy.

Przy realizacji zadań PUP współdziała z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, instytucjami szkoleniowymi, organizacjami związków zawodowych, organizacjami pracodawców, instytucjami dialogu społecznego, instytucjami partnerstwa lokalnego oraz agencjami zatrudnienia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Kucharczyk 25-05-2015 11:30:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marzena Jarecka 25-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Kucharczyk 08-03-2017 09:09:08