Ogłoszenie o naborze Inspektor WFK


Bełchatów, 04.09.2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy
w Bełchatowie ul. Bawełniana 3

ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze-

Inspektor

ds. ewidencji księgowej Funduszu Pracy

- liczba miejsc 1

1. Miejsce wykonywania pracy - Powiatowy Urząd Pracy ul. Bawełniana 3, Bełchatów.

2. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

- podstawa zawarcia stosunku pracy - umowa o pracę;

- praca przy komputerze;

- zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;

- praca w godzinach 7:30 - 15:30.

3. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił więcej niż 6%.

4. Wymagania niezbędne - zgodnie z art. 6 ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 902 ze zm)

 • posiadanie polskiego obywatelstwa,

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • nie skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.,

 • wykształcenie wyższe (2 lata stażu pracy), wykształcenie średnie (4 lata stażu pracy)

5. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (w zakresie ponoszonych wydatków),

 • znajomość ustawy o finansach publicznych,

 • znajomość ustawy o rachunkowości,

 • znajomość Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego (…)

 • znajomość Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

 • staż pracy w księgowości,

 • biegła obsługa komputera, znajomość programu Excel, Word.

6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Sporządzanie i wysyłanie pocztą szyfrowaną do banku dyspozycji zleceń wypłat gotówkowych dla bezrobotnych w oparciu o harmonogram wypłat i dane z Wydziału Ewidencji i Świadczeń.

 2. Przekazywanie dla WES otrzymanych z banku poleceń wypłat gotówkowych dla bezrobotnych w celu pobrania świadczeń w placówkach pocztowych.

 3. Weryfikacja stanu niepobranych świadczeń w placówkach pocztowych na podstawie wykazu bankowego niezrealizowanych wypłat.

 4. Analiza i monitorowanie wpływów na rachunki Funduszu Pracy, informowanie stanowisk merytorycznych o wpłatach od dłużników i komorników, o wpływach dotacji na realizację zadań wymienionych w ustawie.

 5. Drukowanie potwierdzeń zrealizowanych przelewów z systemu bankowości elektronicznej wypłaconych świadczeń dla stanowisk merytorycznych (doposażenia, dotacje na działalność gospodarczą, bony na zasiedlenie lub inne).

 6. Drukowanie i uzgadnianie wyciągów bankowych Funduszu Pracy oraz nadawanie numerów dowodom księgowym.

 7. Monitorowanie terminów spłat nienależnie pobranych świadczeń rozłożonych na raty oraz naliczanie odsetek za opóźnienie.

 8. Dekretowanie dowodów księgowych: faktur, rachunków, przelewów, wniosków, decyzji, dyspozycji wypłat, PK i innych.

 9. Prowadzenie rejestru dokumentów księgowych wpływających do Wydziału Finansowo-Księgowego.

 10. Kontrola zaangażowania i dokonywania wydatków zgodnie z planem finansowym.

 11. Dokonywanie zmian w planie finansowym Funduszu Pracy na wniosek stanowisk merytorycznych i przekazywanie planu do akceptacji Starosty.

 12. Uzgadnianie dokonywanych wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i wydatków fakultatywnych ze stanowiskami merytorycznymi.

 13. Sporządzanie miesięcznych informacji z wykonania wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, wydatki fakultatywne, KFS, EFS i przekazywanie ich stanowiskom merytorycznym (CAZ-DIRP, WOP).

 14. Sporządzanie miesięcznych zestawień zaangażowania, planu finansowego i wykonania wydatków aktywnych form według źródeł finansowania i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

 15. Sporządzanie sprawozdań z FP - MPiPS-02 oraz informacji z wykonania planu finansowego FP zgodnie z ewidencją księgową lub innych.

 16. Obsługa aplikacji centralnej SAC w zakresie planów Funduszu Pracy i informacji z wykonania planu finansowego FP.

 17. Rozliczanie delegacji służbowych.

 18. Księgowanie operacji gospodarczych i finansowych Funduszu Pracy.

 19. Przechowywanie i zabezpieczanie dowodów księgowych.

 20. Obsługa systemu bankowości elektronicznej w zakresie przygotowywania i przekazywania do banku przelewów.

 21. Archiwizacja dokumentacji księgowej Funduszu Pracy.

7. Wymagane dokumenty:

 1. Cv,

 2. List motywacyjny,

 3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

 4. Kserokopie świadectw pracy,

 1. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 2. Oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa,

 3. Oświadczenie, iż nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,

 5. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na powyższym stanowisku,

 6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 7. Spis wszystkich dokumentów w ofercie.

Wymagane dokumenty należy spiąć i strony ponumerować. Składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie ul. Bawełniana 3 w sekretariacie pok. nr 1.12 z dopiskiem:

„dotyczy konkursu na wolne stanowisko urzędnicze -

Inspektor ds. ewidencji księgowej Funduszu Pracy

Termin składania dokumentów: do dnia 15.09.2017 r. do godziny 15.00

(oznacza datę, w której dokumenty znajdą się w sekretariacie PUP).

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku konkursu lub o ewentualnym terminie przeprowadzenia testu kompetencyjnego, zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PUP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 902 ze zm).

Osoba, która wygra konkurs zobowiązana jest dostarczyć przed nawiązaniem stosunku pracy zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie pod rygorem nie nawiązania stosunku pracy w przypadku braku przedmiotowego zaświadczenia. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w kadrach przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać swoje aplikacje.

PUP w Bełchatowie nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

PUP zastrzega możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

1. Imię (imiona) i nazwisko ......................................................................................................

2. Imiona rodziców ....................................................................................................................

3. Data urodzenia .......................................................................................................................

4. Obywatelstwo ........................................................................................................................

5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) ..................................................................

6. Wykształcenie .........................................................................................................................

...................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

   ...................................................................................................................................................

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

7. Wykształcenie uzupełniające ..................................................................................................

   ...................................................................................................................................................

     (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ................................................................................

   ..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

10. Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję*) w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.

11. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-4 są zgodne z dowodem osobistym seria ............ nr ............................. wydanym przez ........................................................................ lub innym dowodem tożsamości ..............................................................................................

..........................................................

  (miejscowość i data)

..............................................................

  (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

______

*) Właściwe podkreślić

Oświadczam iż:

- posiadam polskie obywatelstwo

- nie byłam/ nie byłem skazana/y prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych, oraz że nie toczy się wobec mnie postępowanie karne;

- jestem nie karana/y zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

………………………………………………..

( data i podpis)

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Jarecka 04-09-2017 13:47:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Marzena Jarecka 04-09-2017 13:47:42